Măsuri de dezvoltare

Direcția strategică 1 - Dezvoltarea unui mediu economic și agroturistic care să asigure un ritm de creștere susținut și locuri de muncă permanente


Obiectiv specific 1.1 - Sprijinirea inițiativei private prin eliminarea barierelor birocratice și dezvoltarea serviciilor de consultanță pentru afaceri

 

Măsura 1.1 /1 Implicarea în analiza mediului de afaceri și simplificarea procedurilor administrative:

 • analiza mediului de afaceri
 • cadru legal pentru sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri
 • simplificarea procedurilor de autorizare, certificare, funcționare și comunicare cu mediul de afaceri
 • introducerea unor facilități fiscale locale pentru agenții economici

 

 

Proiecte

 • Elaborarea unor sondaje de evaluare a atitudinii și a nevoilor mediului de afaceri
 • Înființarea unui birou specializat de informare și comunicare în relația cu mediul economic, inclusiv cu acces permanent on-line
 • Organizarea de servicii publice
 • Adoptarea de hotãrâri de Consiliu Local care sã încurajeze înființarea de noi firme
 • Instituirea unui sistem eficient de emitere a certificatelor, autorizațiilor și a altor permise de funcționare

 

 

Măsura 1.1/2 Servicii de consultanță și asistență pentru atragere de investiții:

 • Elaborarea unui program pentru atragere de investiții
 • Sprijinirea dezvoltării structurilor asociative ale mediului de afaceri
 • Facilitarea creșterii mobilității intersectoriale a forței de muncă
 • Îmbunãtãțirea accesului firmelor la sursele de finanțare

 

 

Proiecte

 • Diseminarea standardelor de calitate practicate de UE
 • Sușținerea participării agenților economici la târguri, conferințe și expoziții interne și internaționale
 • Stimularea unui sistem de formare profesională în domeniul serviciilor
 • Realizarea unui birou de consiliere în afaceri care să faciliteze servicii de instruire și mentoring
 • Aplicarea unui sistem de facilități pentru retenția populației tinere active
 • Susținerea accesului IMM-urilor la surse de finanțare
 • Sprijinirea dezvoltării e-economiei pentru creșterea eficienței agenților economici prin reorganizarea tuturor proceselor pe bază unui sistem informatic
 • Oferirea de facilități ONG-urilor pentru atragerea lor în comună în vederea dezvoltării de parteneriate în vederea promovării proiectelor comunitare

 

 

Obiectiv specific 1.2 - Dezvoltarea turismului rural și agroturismului ca factor cheie de dezvoltare economică

 

Măsura 1.2/1 Consolidarea și promovarea parteneriatului public privat în dezvoltarea acestui sector:

 

Proiecte:

 • Acordare de facilități fiscale pentru agenții economici din domeniul turismului rural și agro-turismului
 • Participarea la programele Agenției Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural și alte organizații internaționale de profil
 • Sprijinirea agenților economici în formularea ofertei turistice

 

 

Obiectiv specific 1.3 - Sprijinirea dezvoltării resurselor umane

 

Măsura 1.3./1 Sprijinirea formãrii profesionale în domeniul agriculturii

 

Proiecte:

 • Dezvoltarea de parteneriate cu Agenția pentru Consultanță Agricolă și societăți din mediu privat care sunt acreditate să furnizeze programe de formare profesională.
 • Realizarea unui studiu al cererii pe piața de muncă
 • Înființarea Camerei Agricole

 

 

Obiectiv specific 1.4 - Imbunătățirea aspectului general al comunei Luizi Călugăra

 

Măsura 1.4/1 Reabilitarea patrimoniului istoric și ecumenic

 

Proiecte:

 • Construcții case praznicale pe lânga fiecare biserică
 • Construcție biserică nouă

 

Măsura 1.4/2 Îmbunătățirea aspectului peisagistic al comunei

 

Proiecte:

 • Amenajare de spații verzi
 • Amenajarea centrului civic al comunei Luizi Călugăra

 

 

Direcția strategică 2 - Reabilitarea infrastructurii


Obiectiv specific 2.1 - Inventarierea terenurilor în domeniul public și privat al Consiliului Local Luizi Cãlugãra

 

Măsura 2.1/1 Organizarea spațială:

 • Actualizarea planului urbanistic general
 • Stabilirea situației legale a terenurilor disponibile din domeniul public și privat al Consiliului Local Luizi Călugăra

 

Proiecte:

 • Actualizarea planului urbanistic general
 • Identificarea posibilităților de exploatare a terenurilor aflate în proprietatea administrației publice locale
 • Extinderea intravilanului comunei Luizi Călugăra

 

 

Măsura 2.1/2 Spațiile comerciale și publice:

 • Inventarierea spațiilor comerciale
 • Situația spațiilor publice

 

Proiecte:

 • Elaborarea de regulamente concrete de utilizare a spațiilor publice, în special în privința destinației și imaginii acestora
 • Studiu de oportunitate în vederea identificării unei imagini unitare a spațiilor comerciale (cu respectarea esteticii și utilitătii zonelor)

 

 

Obiectiv specific 2.2 - Modernizarea infrastructurii rutiere și a iluminatului public

 

Măsura 2.2/1: Modernizarea infrastructurii rutiere

 

Proiecte:

 • Modernizarea drumurilor locale
 • Construire podețe și punti pietonale

 

 

Măsura 2.2/2: Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public

 

Proiecte:

 • Modernizarea sistemului actual de iluminat public
 • Extinderea sistemului de iluminat public - în zonele unde s-a construit recent
 • Introducerea energiei neconvenționale

 

 

Obiectiv specific 2.3- Îmbunãtãțirea calitãții și a accesului la infrastructura

 

Măsura 2. 3/1 Reabilitarea infrastructurii de mediu

 

Proiecte:

 • Inițierea mãsurilor în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și a operatorului unic și operarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivel județean
 • Extinderea rețelei de canalizare în toate satele comunei Luizi Cãlugãra
 • Realizarea rețelei de gaz metan în toate localitățile comunei


 

 

Direcția strategică 3 - Conservarea și protecția mediului înconjurător

 

 

Obiectiv specific 3.1 - Asigurarea unui management durabil al deșeurilor

 

Măsura 3.1/1: Controlul și monitorizarea producerii, transportului și depozitãrii deșeurilor

 

Proiecte:

 • Înființarea serviciului de salubrizare
 • Realizarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor solide
 • Inițierea unui sistem local de penalizare a depozitării neautorizate a deșeurilor
 • Introducerea valorificării deșeurilor colectate selectiv

 

 

Măsura 3.1/2 Responsabilizarea socialã a cetățenilor

 

Proiecte:

 • Informarea și pregătirea populației în domeniul gospodăririi deșeurilor menajere
 • Educația ecologică a copiilor în toate formele de învățãmânt – includerea în activitățile școlare a unor campanii de colectare a deșeurilor
 • Responsabilizarea agențiilor economici
 • Inițierea parteneriatului cu ONG-urile de mediu pentru promovarea protecției mediului, inclusiv a normelor Uniunii Europene.

 

 

Obiectiv specific 3.2 - Îmbunãtãțirea calității atmosferei, protejarea cadrului natural și peisagistic

 

Măsura 3.2/1: Inițierea unor programe pentru spațiile verzi

 

Proiecte:

 • Inițierea unui proiect de plantare perdea naturală de-a lungul drumurilor județene și comunale de pe teritoriul comunei Luizi Cãlugãra
 • Amenajarea și dotarea cu material verde a spațiilor de joacă pentru copii

 

 

Măsura 3.2/2 Responsabilizarea socială a cetățenilor și a agenților economici privind protecția mediului

 

Proiecte:

 • Campanii de conștientizarea privind importanța protejării mediului înconjurător
 • Realizarea în parteneriat cu unitățile școlare a unor studii privind valorile naturale din zonă
 • Realizarea unui parteneriat a Consiliului Local Luizi Cãlugãra cu ONG-uri cu activitate în domeniul protejării mediului pentru promovarea proiectelor comunitare.

 

 

Măsura 3.2/3: Promovarea managementului durabil al terenurilor agricole

 

Proiecte:

 • Sprijinirea introducerii metodelor de producție agricolă ce sunt compatibile cu protecția și îmbunãtãțirea condițiilor de mediu și care trec de standardele de bază relevante
 • Sprijinirea acțiunilor de combatere a eroziunii solului prin limitarea utilizării substanțelor chimice de sinteză și infiltrarea în apele subterane

 

 

Măsura 3.2/4: Promovarea managementului durabil al terenurilor silvice

 

Proiecte:

 • Inițierea de acțiuni pentru extinderea suprafeței de păduri prin împădurirea terenurilor agricole și ne-agricole (ca primã împãdurire) având în vedere protecția mediului, prevenirea dezastrelor naturale și diminuarea efectelor schimbărilor climatice
 • Inițierea de acțiuni pentru măsurile voluntare de gospodărire a pădurilor, aplicate în scopul dezvoltătrii biodiversității.
 • Sprijinirea proprietarilor de păduri în derularea investițiilor neproductive ce conduc la o valoare ridicată a pădurilor

 

 

Obiectiv specific 3.3: Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației

 

Măsura 3.3/1: Prevenirea situațiilor de urgențã

 

Proiecte:

 • Informarea și pregătirea populației în domeniul situațiilor de urgență
 • Realizarea infrastructurii pentru prevenirea inundațiilor și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor
 • Elaborare planuri și măsuri în domeniul reducerii riscului la inundații
 • Dotarea compartimentului situații de urgență cu mijloacele necesare intervenției specifice


 

 

Direcția strategică 4 - Relansarea coeziunii și incluziunea socială

 

Obiectiv specific 4.1- Educare și formare continuã

 

Măsura 4.1/1 Educația formalã

 

Proiecte:

 • Realizarea de proiecte cu parteneriat local /național –APL, ONG, cadre didactice - cu impact asupra domeniului curricular și extracurricular
 • Sprijinirea și realizarea programelor adiacente programului de instruire – centru de zi pentru copiii săraci în localitatea Luizi Cãlugãra
 • Implicarea parinților și familiei alături de cadrul profesoral în procesul de formare
 • Promovarea educației în rândul tinerilor, în vederea dezvoltării personale, a voluntariatului, a implicării civice și sprijinirea înființãrii Organizației de tineret și a activităților desfășurate de acestea

 

 

Măsura 4.1/2 Educația informală, inclusiv implicarea comunității neguvernamentale

 

Proiecte:

 • Sprijinirea perfecționării continue a cadrelor didactice
 • Sprijinirea reciclării/reconversiei forței de muncă disponibile
 • Inițierea de programe pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial și cursuri de etică în afaceri, parteneriat și leadership
 • Promovarea educației non-formale în rândul tinerilor, în vederea dezvoltãrii personale, a voluntariatului, a implicării civice și sprijinirea înființãrii organizațiilor de tineret și a activităților desfășurate de acestea
 • Sprijinirea implementarea măsurilor active pentru ocuparea forței de muncă: orientare, formare și consiliere profesională, medierea locurilor de muncă.

 

 

Măsura 4.1/3 Facilitarea investițiilor în infrastructura de învãțãmânt

 

Proiecte:

 • Dotarea tuturor școlilor și grãdinițelor cu materiale didactice
 • Finalizare construcție grădiniță în localitatea Luizi Cãlugãra

 

 

Obiectiv specific 4.2 - Sãnãtate și asistență socialã, inclusiv sprijin și solidaritate pentru grupurile defavorizate

 

Măsura 4.2/1 Îmbunãtãțirea actului de asistare socială și a serviciului de asigurare a sãnãtãții publice

 

Proiecte:

 • Îmbunãtãțirea serviciilor medicale în unitățile de învățământ
 • Acreditarea serviciului social din cadrul primăriei ca furnizor de servicii sociale primare
 • Asigurarea serviciilor de urgență pentru persoanele aflate în situație critică (abuz, violență domestică, bãtrâni, persoane cu dizabilitãți, subzistenț㠖 inclusiv cantina sociala, etc)
 • Îmbunãtãțirea serviciilor oferite persoanelor vârstnice
 • Înființarea unui birou consiliere pentru cetățeni, inclusiv pentru prevenirea violenței în familie
 • Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor electronice de sănătate (e-sanatate) pentru identificarea pacienților, asigurarea interoperabilității pentru datele medicale, implementarea fișelor, registrelor și retelelor electronice, schimb de informații între specialiști

 

 

Măsura 4.2/2 Responsabilizarea față de persoanele defavorizate

 

Proiecte:

 • Organizarea unor companii de sensibilizarea a cetățenilor pentru creșterea gradului de acceptare a persoanelor aflate în risc de marginalizare socială
 • Înființarea de servicii noi pentru creșterea accesabilității persoanelor defavorizate
 • Promovarea voluntariatului în domeniul asisțentei sociale
 • Realizarea de parteneriate între Consiliu Local și ONG-uri în vederea promovării proiectelor cu finanțare europeană

 

 

Măsura 4.2/3 Facilitarea investițiilor în infrastructura de sãnãtate și asistențã socială

 

Proiecte:

 • Înființarea unui centru de zi pentru copii în localitatea Luizi Cãlugãra
 • Înființarea unui cămin de bătrâni în localitatea Luizi Cãlugãra

 

 

Obiectiv specific 4.3 - Actul de cultură, sport și agrement


Măsura 4.3/1 Sport și agrement

 

Proiecte

 • Construcția unei Sãli de sport în satul Luizi Cãlugãra
 • Înființarea unei baze sportive în localitatea Luizi Cãlugãra
 • Modernizarea terenurilor de sport din toate localitățile aparținătoare comunei Luizi Cãlugãra

 

 

Măsura 4.3/2 Actul de cultură

 

Proiecte:

 • Program de creștere a fondului de carte ce aparține de bibliotecă
 • Inițiere și organizarea unor evenimente culturale care să pună în valoare personalitățile locale
 • Realizarea de parteneriate între Consiliu Local Luizi Cãlugãra și ONG-uri în vederea promovării proiectelor cu finanțare europeană
 • Construcție cămin cultural Luizi Cãlugãra

 

 

Obiectiv specific 4.4- Securitatea socială

 

Măsura 4.4.1 Asigurarea siguranței cetățeanului

 

Proiecte

 • Îmbunãtãțirea serviciilor ce asigură siguranța cetățeanului: informatizarea, dotarea și reabilitarea sediului poliției rurale
 • Înființarea unui centru de consiliere
 • Înființarea unui centru de integrare socio-profesională pentru persoanele cu dizabilități


 

Obiectiv specific 4.5 - Societatea civila

 

Măsura 4.5.1: Sprijinirea societății civile

 

Proiecte:

 • Crearea unei structuri specializate în relația cu ONG-urile în cadrul primăriei Luizi Cãlugãra
 • Realizarea în cadrul primăriei a unei baze de date cu ONG-urile din județul Bacãu
 • Concesionarea anumitor servicii catre ONG-urile active din județul Bacãu
 • Sprijinirea creșterii capacității de absorbție a fondurilor europene cãtre ONG-uri.

 


Direcția strategică 5 - Dezvoltarea capacității administrative


Obiectiv specific 5.1 - Îmbunãtãțirea coeziunii dintre administrația publică locală și administrația publică județeană și alți factori interesați, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare locală

 

Măsura 5.1/1: Dezvoltarea capacității de planificare strategică:

 

Proiecte:

 • Coordonarea proceselor de elaborare, actualizare, implementare și monitorizare a strategiilor de dezvoltare la nivelul comunei Luizi Cãlugãra și corelarea acestora cu documentele programatice la nivel județean și național
 • Colaborarea cu autoritățile administrației publice locale și județene în vederea realizării obiectivelor din Planul de Acțiuni al programului de Dezvoltare Economică și socială a județului Bacãu.


 

Obiectiv specific 5.2- Crearea unui sistem modern și eficient de administrație publică și eficientizarea dialogului tripartit

 

Măsura 5.2/1: Continuarea reformei în administrația publică

 

Proiecte:

 • Perfecționarea managementului în administrația publică și coerența actului administrativ
 • Profesionalizarea resurselor umane în administrația locală Luizi Cãlugãra
 • Asigurarea transparenței actelor administrative și comunicare operativă cu cetățenii și societatea civilă
 • Dezvoltarea parteneriatului sindicate-patronat-administrație
 • Creșterea calității și eficienței serviciilor publice locale
 • Implementarea și certificarea sistemelor de management al calității; Derularea de acțiuni de informare europeană a populației din comuna Luizi Cãlugãra, cu focalizare pe: dreptul la muncă în Uniunea Europeană, asigurări sociale etc)

 

 

Obiectiv specific 5.3 - Fluidizarea comunicării în cadrul administrației publice locale Luizi Cãlugãra și cu administrația publică județeană și centrală și facilitarea comunicării cu cetățenii

 

Măsura 5.3/1: Eficientizarea managementului fondurilor nerambursabile

 

Proiecte:

 • Constituirea birourilor specializate în elaborarea și gestionarea proiectelor
 • Sprijinirea realizării de cursuri postliceale sau postuniversitare pentru persoanele responsabile de identificarea surselor de finanțare nerambursabilă și gestionarea eficientă a acestora în domeniul Managementului de proiect

 

 

Măsura 5.3/2 Informatizarea administrației publice locale Luizi Cãlugãra

 

Proiecte:

 • Informatizarea administrației publice locale Luizi Cãlugãra - dotare cu hard, soft, creare de portal, rețea și conexiuni broad-band.
 • Realizarea unui telecentru în vederea facilitării comunicării cu cetățenii și a accesului acestora la informații publice

 


Măsura 5.3/3 Dezvoltarea infrastructurii aferente administrației publice locale Luizi Cãlugãra

 

Proiecte:

 • Dotarea sediului primăriei pentru oferirea condițiilor optime de lucru
 • Construcție sediu primărie
Înapoi