Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2020 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIS 2020-04-30
14 / 2020 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurării de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2019 2020-04-30
13 / 2020 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistcntii personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Luizi Calugara, judetul Bacau pentru anul 2020 2020-04-30
12 / 2020 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietate publică a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău pentru S.C. Orange România S.A., în vederea instalării întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora 2020-02-28
11 / 2020 privind aprobarea raportului de execuție bugetară agregat la nivel de ordonator principal de credite la data de 31.12.2019 2020-02-28
10 / 2020 privind aprobarea alegerii d-lui consilier David Edmond- Leonard președinte de ședință pe o perioadă de trei luni 2020-02-28
9 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tchnico - economici pentru realizarea obiectivului de investitie " Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Luizi Călugăra, judetul Bacau" 2020-02-13
8 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea obectivului de investiție „ Rețea gaze în comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău” 2020-02-13
7 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020 ale comunei Luizi-Călugăra, precum și utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori 2020-02-13
6 / 2020 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 conform planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău” aprobat prin HCL nr.60/28.12.2018 2020-01-31
5 / 2020 privind organizarea rețelei școlare din comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău pentru anul 2020-2021 2020-01-31
4 / 2020 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, începând cu 01 ianuarie 2020 2020-01-31
3 / 2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău pe anul 2020 2020-01-31
2 / 2020 privind reîntregirea excedentului anilor anteriori cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2019, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 2020-01-31
1 / 2020 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local, al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău a dlui Tâmpu Valentin, supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară la alegerile locale din iunie 2016 2020-01-31
Înapoi