Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2021 privind aprobarea ”Planului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău” pentru perioada 2021-2022 2021-03-31
12 / 2021 privind aprobarea „Constituirii dreptului de acces pe proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău, pentru SC ORANGE ROMÂNIA S.A., în vederea instalării, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora 2021-03-31
11 / 2021 privind aprobarea Cuantumului cotizației pe anul 2021 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 2021-03-31
10 / 2021 privind înlocuirea unui reprezentant al U.A.T. Luizi - Călugăra, jud. Bacău, în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău 2021-02-26
9 / 2021 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav petru semestru al II-lea, al anului 2020 2021-02-26
8 / 2021 privind aprobarea „O+Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021 2021-02-26
7 / 2021 privind aprobarea raportului de execuție bugetară agreat la nivel de ordonator principal de credite și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020 2021-02-26
6 / 2021 privind desemnarea reprezentanților U.A.T. Luizi - Călugăra, jud. Bacău, în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 2021-01-28
5 / 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.46 din 18.12.2020 privind aprobarea coeficienților salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Luizi - Călugăra, jud. Bacău, începând cu data de 01 februarie 2021 2021-01-28
4 / 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi - Călugăra, jud. Bacău 2021-01-28
3 / 2021 privind aprobarea încheierii pășunii comunale disponibile, aflate în propietatea privată a comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2021-01-28
2 / 2021 privind „Organizarea rețelei școlare din comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău, pentru anul școlar 2021-2022 2021-01-28
1 / 2021 privind aprobarea alegerii d-lui Butacu Romeo președinte de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021 2021-01-28
52 / 2020 privind stabilirea datei adunării cetățenești pentru alegerea unui membru din partea proprietarilor de terenuri în Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2020-12-29
51 / 2020 privind rectificarea bugetului local, comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău, pe anul 2020, ca urmare a raportului de specialitate a compartimentului de resort nr.20.303/21.12.2020 2020-12-29
Înapoi