Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au încheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare 2019-12-20
43 / 2019 privind aprobarea actului adițional la COntractul de COncesiune cu nr.1864 din 13.12.2004 pentru Cabinetul Medical Stomatologic „Doctor Vraciu Irina,cu sediul social în comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2019-12-20
42 / 2019 privind aprobarea dezmembrării unui imobil cu nr. cadastral 60699, în suprafață de 3552 mp, aplasat în T3 P 68, situat în satul Osebiți, comuna Luizi Călugăra, județul Bacău, în două loturi, aparținând domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău și înscrierea în cartea funciară 2019-12-20
41 / 2019 privind constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier local a d-lui Cojocaru Adrian și declararea ca vacant a unui post de consilier local pe lista Partidului Mișcarea Populară Bacău, în cadrul Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2019-12-20
40 / 2019 privind rectificarea bugetului local, comuna Luizi Călugăra, județul Bacău pe anul 2019 urmare raportului de specialitate a compartimentului de resort nr.20.353/09.12.2019 2019-12-13
39 / 2019 privind completarea Hotararli Consiliului Local al comunei Luizi Calugara nr.24 din 19.06.2014, privind delegarea serviciulul de alimentare cu apa și de canalizare catre Operatorul Regional S.C.Compania Regionala de Apa Bacau S.A. și aprobarea Llstei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa și de canalizare care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa și canalizare 2019-11-25
38 / 2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2020 2019-11-25
37 / 2019 privind aprobarea alegerii d-lui consilier COJAN IOAN președinte de ședință pe o perioadă de trei luni 2019-11-25
36 / 2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza administrativă a comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-10-18
35 / 2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-10-18
34 / 2019 privind rectificarea bugetului local, comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău pe anul 2019, ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.20290/04.10.2019 2019-10-18
33 / 2019 privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2019 la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS” 2019-10-18
32 / 2019 privind aprobarea cotizației pe anul 2019 la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB” 2019-10-18
31 / 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe propietatea publică sau privată a UAT comuna Luizi-Călugăra în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice 2019-09-30
30 / 2019 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local, al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău a d-lui Cojan Ioan, supleant pe lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din 5 iunie 2016 2019-09-30
Înapoi